History Soke Structure
Takagi Yoshin Ryu Jutai Jutsu - History

     Til now we didn't find the time for the translation! We work on these subject! But the history can be easily found in other sites and sources.

Back to Top
Soke of Takagi Yoshin Ryu

          Name

 1. Takagi Oriuemon Shigenobu
 2. Takagi Umannosuke Shigetada
 3. Takagi Gennoshin Hideshige
 4. Ohkuni Kihei Shigenobu
 5. Ohkuni Yakuburo Nobutoshi
 6. Ohkuni Tarodayu Tadanobu
 7. Ohkuni Kihei Yoshisada
 8. Ohkuni Yozaemon Yoshisada
 9. Nakayama Jinnai Sadahide
 10. Ohkuni Takezaemon Hidenobu
 11. Nakayama Kaemon Sadasaka
 12. Ohkuni Kamahura Hidetoshi
 13. Yagi Ikugoro Hasayashi
 14. Fujita Fujigoro Hisayoshi
 15. Mizuta Tadefusa Yoshitaro
 16. Takamatsu Toshitsugu Uoh
 17. Hatsumi Masaaki

(Area) Time
Genroku
Tempo


(Nara) Meiji
(Noda) Showa

Date

(1625 – † 1711)
(1655 – † 1746)
(1702)
(1688)
(1830 - 1844)


(1887 - † 1972)
(1931 - today)
Back to Top
Structure of Takagi Yoshin Ryu


1.  Takagi Yoshin Ryu Omote Shoden No Kata (14 techniques first level)

 1. Kasumi Dori
 2. Do Gaeshi
 3. Karame Dori
 4. Kyoto
 5. Katamune Dori
 6. Ryomune Dori
 7. Oikake Dori
 8. Kaigo Kudaki
 9. Iki Chigae
 10. Yui Gyaku
 11. Midare Gachi
 12. Ten Nagashi
 13. Hiza Guruma
 14. Hiza Guruma (Henka)
2.  Takagi Yoshin Ryu Ura Shoden No Kata (20 counter-techniques first level)
 1. Ate Komi
 2. Gyaku Dori (Suno Ichi No. 1)
 3. Menbu (Suno Ichi No. 1)
 4. Gyaku Dori (Suno Ichi No. 2)
 5. Ryo Ashi Dori (Suno Ichi No. 1)
 6. Menbu (Suno Ichi No. 2)
 7. Ke Komi (Suno Ichi No. 1)
 8. Kata Mune Dori
 9. Ryo Mune Dori
 10. Ryo Ashi Dori (Suno Ichi No. 2)
 11. Tengu Dori
 12. Kaigo Kudaki
 13. Hiki Taoshi
 14. Tsuki Taoshi
 15. Ude Dori (Suno Ichi No. 1)
 16. Hiki Komi
 17. Nagashi
 18. Ke Komi (Suno Ichi No. 2)
 19. Ude Dori
 20. Eri Jime
3.  Takagi Yoshin Ryu Chuden No Sabaki Kata (10 techniques second level)
 1. Katamune Dori
 2. Ryomune Dori
 3. Oni Kudaki
 4. Seoi Gama
 5. Kosshinage Gama
 6. Ude Dori
 7. Gyakute Nage
 8. Kimon Nage
 9. Ate Nage
 10. Kocho Dori
4.  Takagi Yoshin Ryu Chuden No Tai No Kata (15 techniques second level, forms)
 1. Kosshi Guruma
 2. Yotsude
 3. Yotsude Kuzushi
 4. Keito
 5. Kosshi Ori
 6. Kosshi Nagare
 7. Kumoi Gaeshi
 8. Ryote Kake
 9. Mizu Nagare
 10. Ryusetzu
 11. Echigo Kuzushi
 12. Kasasagi
 13. Hyotsui
 14. Tsutakarame
 15. Tatsu Otoshi
5.  Takagi Yoshin Ryu Okuden No Kata (15 techniques third level)
 1. Baido
 2. Kuruma Gaeshi
 3. Ten Gaeshi
 4. Nagare Dori
 5. Yama Otoshi
 6. Kura Arashi
 7. Sode Guruma
 8. Ryote Kake
 9. Tansai (Kimo Kudaki)
 10. Sue Otoshi, Rai Otoshi, Ki Otoshi
 11. Tai Kudaki
 12. Soufuu
 13. Gyaku Dori
 14. Rampu
 15. Fu Setsu
6.  Takagi Yoshin Ryu Eri Shime Kata (8 choks)
 1. Hon Jime
 2. Gyaku Jime
 3. Ude Jime
 4. Itteki Jime
 5. Itami Jime
 6. Osae Jime
 7. Gyaku Osae Jime
 8. Suwari Jime
7.  Takagi Yoshin Ryu Moguri Kata (11 techniques lowering the body)
 1. Gokuraku Otoshi
 2. Jigoku Dori
 3. Tama Kudaki
 4. Hicho Dori
 5. Oni Buse
 6. Inazuma Nage
 7. Mizu Dori
 8. Kisetsu
 9. Tai Otoshi
 10. Moguri Dori
 11. Moguri Nage
8.  Takagi Yoshin Ryu Muto Dori Kata (12 techniques unarmed against sword)
 1. Ichimonji
 2. Kenja Dori
 3. Mawashi Dori
 4. Muko Dori
 5. Tsuka Otoshi
 6. Katateochi
 7. Chinto
 8. Ushiro Dori
 9. Hira Ichimonji
 10. Seigan
 11. Tsuka Kuzushi
 12. Matsuba Otoshi
9.  Takagi Yoshin Ryu Daisho Sabaki Kata (14 techniques armed against sword)
 1. Tsuka Kudaki
 2. Hiki Dori
 3. Iri Dori
 4. Rangaku
 5. Tedori
 6. Ryukoku
 7. Shiogaeshi
 8. Keraku
 9. Ora Dome
 10. Oto
 11. Kuruma Nage
 12. Yotsushuto
 13. Ninketsu
 14. Sukashidori

all these techiques are described in
"Advanced Ninjutsu Training"Back to Top
Back to previous page...

Introductory | Dojo | Training | History | Basic Knowledge
Interviews | Seminars | Presentation | Shop | Ninjutsu Links | LexiconCopyright © 2003-2009 BUJINKAN DOJO ATHENS
Last modified: 18-11-2009